Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Довідки за тел.: (044) 529-20-51 та за ел. поштою: ipsm2@ukr.net, hudcult_mari@ukr.net

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (наказ МОН № 409 від 17.03.2020) науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». 

Приймаються статті за такими напрямами
26.00.01 — Теорія та історія культури (17.03.2020)
023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (17.03.2020)
025 — Музичне мистецтво (17.03.2020) 
026 — Сценічне мистецтво (17.03.2020) 
027 — Музеєзнавство, пам’яткознавство (17.03.2020) 
034 — Культурологія (17.03.2020)

Журнал виходить 2 рази на рік (червень, грудень).

Строки подачі статей: з 1 червня по 31 липня (публікація в грудні),  з 1 грудня по 28 лютого (публікація в червні).

Матеріали приймаються на сайті видання, http://hudkult.mari.kiev.ua/ (необхідна реєстрація).

Дослідження повинні бути оригінальними, актуальними і такими, що мають наукову новизну. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше (у тому числі іноземною мовою) та не перебувають на розгляді в інших виданнях.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, сучасним українським та міжнародним вимогам до наукової статті та направляє її на рецензування фахівцям (процедура подвійного сліпого рецензування). 

Статті, подані до журналу, проходять перевірку на плагіат. Рішення щодо публікації статті приймають за результатами рекомендацій рецензентів у строк до двох місяців з моменту завершення прийому матеріалів, зокрема стаття може бути:
–   опублікована без змін;
–  опублікована за умови подальшого доопрацювання автором;
–  опублікована після значного доопрацювання автором;
– відхилена в цілому.

Обсяг статті (без списку використаної літератури та анотацій) — 0,5–1 авт. арк. (20000–40000 знаків з проміжками); кількість джерел в межах 50.

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації)
Автор(и) (прізвище й ім’я)
Інформація про автора (авторів):
науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
посада, місце роботи,
електронна адреса, контактний телефон
ORCID ID (ідентифікатор автора, який можна отримати, заповнивши анкету
за посиланням: https://orcid.org/register)
Назва статті має бути чіткою та лаконічною, давати читачеві уявлення про основну
тему статті (до 10 слів). Скорочення у назві не допускаються.
Анотація. Обсяг — 150–250 слів. Анотація повинна містити короткий зміст статті.
Структура анотації має представляти логіку викладення результатів дослідження для
подальшого визначення доцільності звернення до повного тексту статті.
Ключові слова: 5–7 слів чи словосполучень. Ключовими словами не можна вважати
прізвища. Правильно: творчість (діяльність) М. Пимоненка; неправильно: М. Пимоненко.
Структура статті має відповідати вимогам МОН України і включати такі складові:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науково-теоретичними або практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушених
питань, на які спирається автор, означення невирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячено статтю.
Мета статті — опис головної ідеї публікації: чим відрізняється, доповнює та поглиблює
вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.
Список використаної літератури, References

Оформлення списку використаної літератури/ References
Внутрішньотекстові посилання у статтях українською мовою мають містити посилання на номер джерела у списку літератури та сторінку, якщо в тексті згадано конкретну частину цього документа: [3, с. 155]. Внутрішньотекстові посилання у статтях англійською мовою мають бути оформлені відповідно до стандарту APA (6th ed.): (Прізвище автора, рік, pp. XX–XXI).
Список використаної літератури виконується мовою оригіналу, розташовується в
алфавітному порядку. У статтях українською мовою список літератури повинен бути оформлений за ДСТУ 8302:2015. Усі джерела та використану у розділі References літературу
необхідно транслітерувати та оформити за бібліографічним стандартом APA (6th ed.).
У статтях українською мовою подається список літератури, оформлений за ДСТУ 8302:2015, та References за стандартом APA (6th ed.).
У статтях англійською мовою, якщо процитовано джерела кирилицею, окрім References
за стандартом APA (6th ed.), подається також список, оформлений за ДСТУ 8302:2015; якщо
таких джерел нема — тільки References.
Більше про оформлення бібліографії за вказаними стандартами див.
https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6/about ; https://www.grafiati.com/.
Для транслітерації україномовних праць — http://translit.kh.ua/ (стандарт транслітерації
— Паспортний (КМУ 2010)).
Для транслітерації російськомовних праць — http://translate.meta.ua/translit/.
Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital
object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.
Статті українською мовою мають містити переклад англійською назви статті,
анотації та інформації про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
посада, місце роботи).
Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її
автору на доопрацювання, у випадку, якщо вона не оформлена відповідно до чинних
вимог.

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

1. Формат сторінки — А4, книжкова.
2. Шрифт — Times New Roman, кегль 14 pt.
3. Міжрядковий інтервал: текст статті — 1,5; інформація про автора, анотація,
література — 1,0. References — 2,0.
4. Абзацний відступ — 10 мм. У References — виступ (у Microsoft Word: Абзац—Відступ—Перший рядок—Виступ).
5. Поля: ліве — 20 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.
6. Ілюстрації подаються в електронному вигляді: формат jpg з роздільною здатністю не
менше 300 dpi, без стиснення.
Якщо статтю було перекладено з української на англійську мову, необхідно подати
переклад разом з оригінальною версією

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.